Nume firma: KIWI PIE SRL
CUI: 40575776
Nr.RC: J32/365/2019
Adresa: Sibiu,Str Marasti,nr.9,Sibiu

Stimate client

Începând cu data de 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, ”Regulamentul”. Prin Legea nr. 190 din 18 iunie 2018, acest Regulament devine aplicabil și obligatoriu și în România, fiind abrogată totodată legea națională care reglementa aceste aspecte (Legea nr. 677/2001 republicată.

Regulamentul stabilește norme menite să asigure o protecție sporită datelor cu caracter personal în contextul liberei circulații a acestor date și a nevoii de protejare a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice.

Scopul acestei informări este cel de a vă explica modul în care noi KIWI PIE SRL asigurăm protecția datelor cu caracter personal, conform cerințelor Regulamentului.

Știm cât de importante sunt pentru tine protecția datelor cu caracter personal și asigurarea confidențialității acestora, în special în contextul unui mediu globalizat, în care interacțiunile sunt din ce în ce mai frecvente.

Vrem să îți furnizăm servicii sigure și eficiente. De aceea, noi, cei de la KIWI PIE SRL înțelegem preocupările tale în ceea ce privește asigurarea securității prelucrării datelor tale cu caracter personal și adoptarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate contra distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod sau contra accesului neautorizat la acestea.

Cu stimă
KIWI PIE  SRL

* * *

Care sunt datele cu caracter personal prelucrate de firma noastră?

În calitate de operator, vom prelucra în principal datele dumneavoastră de identificare precum: numele și prenumele, data și locul nașterii, adresa de corespondență (inclusiv adresa de poștă electronică) sau alte date cu caracter personal colectate direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți clientul nostru sau când folosiți ori beneficiați de serviciile sau produsele noastre. Mai prelucrăm și date referitoare la firma dumneavoastră cum ar fi: denumirea, CUI, Nr. RC al firmei etc., dar acestea nu cad sub incidența Regulamentului.

Cum și în ce temei prelucrăm date cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caractere personal sunt prelucrate pentru ca dumneavoastră să deveniți ori să rămâneți clientul nostru (inclusiv prin efectuarea verificărilor necesare conform legii în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor) pentru a vă furniza produse și servicii, în scop de marketing (doar cu consimțământul dumneavoastră) pentru a înțelege nevoile dumneavoastră în calitate de client și pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produselor și serviciilor noastre, pentru îndeplinirea obligațiilor legale de raportare și a regulilor prudențiale aplicabile nouă etc.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este întotdeauna întemeiată fie pe necesitatea executării unui contract încheiat între noi și dumneavoastră în calitate de client, fie pe nevoia îndeplinirii unei obligații legale, fie pe interesul nostru legitim sau pentru satisfacerea unui interes public major, fie pe consimțământul dumneavoastră manifestat în sensul acceptării sau aprobării prelucrării.

Cât timp sunt prelucrate datele cu caracter personal?

Firma noastră prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe întreaga durată a relației noastre contractuale, dar și după încheierea acesteia, pentru o perioadă impusă de prevederile legale aplicabile în domeniul nostru de activitate sau stabilită conform normelor de prescripție.

Cui divulgăm datele cu caracter personal?

Pentru că dorim să vă oferim servicii și roduse de cea mai bună calitate, dar și pentru a ne îndeplini obligațiile asumate contractual față de dumneavoastră, pentru a ne îndeplini obligațiile legale, dar și în alte scopuri legitime, este posibil să transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari către care am externalizat anumite servicii sau ale căror servicii sunt utilizate pentru a îndeplini cele indicate anterior, către autorități publice (inclusiv organe judiciare), birouri notariale, consultanți externi, alte instituții financiar-bancare și alte categorii de destinatari, chiar din afara Spațiului Economic European. În toate situațiile, ne vom asigura că sunt îndeplinite cerințele legale pentru protejarea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu prin impunerea unor clauze contractuale standard).

Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile noastre care presupun prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte sau le puteți completa;
  • Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul la restricționarea perlucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți în principal prelucrării realizate de noi și întemeiate pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise unui alt operator;
  • Dreptul de a depune plângere – puteți depune o plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, acesta poate fi retras oricând; vă rugăm să aveți în vedere că retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrările efectuate anterior retragerii consimțământului rămânând valabile;
  • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate – puteți cere și obține intervenția umană cu privire la prelucrarea automată, puteți exprma propriul punct de vedere cu privire la această prelucrare și puteți contesta decizia astfel luată.

Cu excepția dreptului de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, aceste drepturi pot fi exercitate fie individual, fie cumulat, prin transmiterea unei solicitări la sediul nostru din Sibiu,str Măgheranului nr 111, sau prin e-mail, la adresa dpo@cvmanagementsib.ro

Pentru orice nelămurire sau întrebare legată de protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, am desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor. Acesta poate fi contactat prin transmiterea unei cereri, utilizând coordonatele menționate anterior.

Informațiile complete și permanent actualizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal le puteți găsi pe website-ul nostru la următoarea adresă www.ebikerental.ro, iar detaliile despre ”cookie”-urile utilizate în cadrul website-ului, la adresa dpo@cvmanagementsib.ro

Aceasta este o notificare oficială a KIWI PIE SRL realizată în baza obligațiilor legale ce revin firmei noastre și în conformitate cu prevederile contractuale.